Hållbarhet

På HITSA vill vi driva vår verksamhet på ett sätt där vi tar ansvar för social och miljömässig hållbarhet i samspel med den ekonomiska hållbarheten.

Därför utarbetade HITSA 2020 en hållbarhetsstrategi. Denna uppdaterades 2022, då vi också certifierades enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Grundprincipen har från allra första början varit att det ska finnas en transparens kring och dokumentation av hur vår verksamhet och vår produktion påverkar miljön. Ordet ”hållbarhet” används ofta i reklam och på webbsidor utan någon information om vad som egentligen menas. Vi på HITSA vill ge så mycket information som vi bara kan. Vi är noga med att inte påstå att vi är hållbara. Vi tycker att det är ärligare att säga att vi arbetar med hållbarhet.

HITSA är ISO 14001-certifierad inom miljöledning och från december 2022 är vi medlemmar i FN:s Global Compact. Dessutom är vi sedan flera år knutna till det lokala hållbarhetsnätverket Green Network.

Vi publicerar en CSR-rapport varje år. Se tidigare års rapporter här:

HITSAs 6 fokusområden för hållbarhet

Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i sex fokusområden:

1. Koldioxidreduktion
2. Hållbarhetscertifieringar
3. Cirkulär ekonomi
4. Material och leverantörer
5. Social hållbarhet
6. Våra egna anläggningar

Du kan läsa mer om de olika fokusområdena här nedan.

1. Koldioxidreduktion

Vi har valt att arbeta med CO2-reduktion eftersom vi tycker det är viktigt att bidra till att lösa de globala klimatutmaningarna. Vi ställer oss bakom Parisavtalets CO2-reduktionsmål, som nu håller på att implementeras i många av världens länder.

Mål

I Scope 1 och 2 minskar vi våra koldioxidutsläpp i Danmark år 2025 med 30 % jämfört med 2019 års nivåer.

Aktiviteter

 • Vi beräknar vår CO2e-påverkan varje år – från år 2024 fasas Scope 3 in i CO2-räkenskaperna
 • Vi ersätter löpande våra egna och leasade personbilar med elbilar med början senast 2025
 • Egna lastbilar är EURO6-godkända senast 2023 och körs på biobränsle senast 2025
 • Externa transporter med lastbilar drivs med el eller biobränsle senast 2025

Resultat

 • 2020 bytte vi all inomhusbelysning i Kolding till LED-ljuskällor
 • Anläggningen i Kolding bytte till vindbaserad energi 2021
 • En ändrad planering på pulverlackeringsanläggningen har resulterat i en minskad gasförbrukning under 2022

2. Hållbarhetscertifieringar

Det finns en rad olika märkningar och certifieringar för hållbarhet. De gör det enkelt att snabbt kommunicera komplexa samband till våra kunder. Dessutom visar märkningar och certifieringar att vi tar hållbarhet på allvar. Därför har vi valt att fokusera på hållbarhetscertifieringar.

Mål

Vi genomför certifieringar beroende på företagets behov och kundens önskemål.

Aktiviteter

 • Vi listar löpande produkter i Byggvarubedömningen och Sundahus
 • HITSA i Sverige certifieras enligt miljöledningssystemet ISO 14001 under 2023
 • Vi påbörjar en certifiering enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 senast 2024
 • Vi erbjuder Svanenmärkta produkter från 2024
 • Vi undersöker möjligheten att erbjuda EPD-märkta produkter (Environmental Product Declaration)

Resultat

 • Vår verksamhet är FSC®-certifierad och vi använder FSC®-certifierat trä. Certifieringen omfattar 100 % av våra två mest använda träslag furu och sapelimahogny
 • Vi är medlemmar av Green Network och FN:s Global Compact
 • 2022 certifierades HITSA i Danmark och Lettland enligt miljöledningssystemet ISO 14001

3. Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att behålla resurser i värdekedjan så länge som möjligt – kort sagt att slänga så lite som möjligt. Här ingår både återvinning, återbruk och ökad livslängd för produkterna, till exempel genom underhåll eller reparation. På HITSA har vi valt att arbeta med cirkulär ekonomi eftersom det är sunt förnuft både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv att inte slösa med resurser. Dessutom bidrar ett cirkulärt tänkesätt till minskade koldioxidutsläpp och en hållbar användning av planetens resurser.

Mål

Vi minskar kontinuerligt vårt sammanlagda avfall – målen för minskningen revideras.

Aktiviteter

 • Vi sorterar vårt avfall på HITSA och säkerställer att så mycket som möjligt återanvänds
 • Vi utvecklar våra tjänster för service eller reparation av installerade produkter
 • En vägledning för avfallssortering av våra produkter görs tillgänglig för kunderna 2022

Resultat

 • År 2020 inventerade och optimerade vi vår avfallssortering från produktionen i danska Kolding. Sorteringen sker nu i 12 olika fraktioner: metall, plast, trä, sågspån, elektronikavfall, papper, kartong, gips, betong, glas, farligt avfall (t.ex. spillolja) och restavfall. Metall och sågspån säljs till bland annat återvinning.
 • Ny designprocess med fokus på materialanvändning, livslängd och enkel separation antogs som ramverk under 2022

4. Material och leverantörer

Vi på HITSA ansvarar inte bara för vår egen direkta påverkan på miljö, klimat och samhälle. Vi har också en indirekt påverkan genom de leverantörer som vi anlitar. Därför söker vi kunskap om våra leverantörer och väljer våra samarbetspartner med omsorg.

Mål

 • Utvärderingen av våra leverantörer avslutas senast 2025

Aktiviteter

 • Leverantörer kontaktas för att förbinda sig att följa HITSAs uppförandekod från och med 2023

Resultat

 • Uppförandekoden togs fram 2021

5. Social hållbarhet

HITSA är ett företag som förenar sociala och ekonomiska värden. Under många år har vi tagit socialt ansvar genom att anställa människor som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden under kortare eller längre perioder. Företagets sociala resultat omfattade fyra nyckeltal (KPI) år 2022. Oavsett om en medarbetare är anställd på särskilda eller allmänna villkor eftersträvar HITSA att medarbetaren upplever social hållbarhet i alla avseenden på arbetsplatsen. Läs mer om social inkludering på HITSA här.

Vi vill bidra till utbildningen av unga människor. Därför ökar vi från och med 2023 antalet områden där lärlingar kan utbildas.

Mål

 • År 2025 är målet att 14,6 % av våra medarbetare i Danmark ska ha stått utanför arbetsmarknaden
 • År 2025 har vi anställt 3 lärlingar

Aktiviteter

 • Vi arbetar kontinuerligt med interna policyer och riktlinjer inom HR-området
 • Vi arbetar kontinuerligt med uppförandekoden i fråga om arbetstagarens rättigheter, både internt och gentemot våra leverantörer

Resultat

 • Två medarbetare utbildades till mentorer 2021
 • 2021ingick vi ett verksamhetsavtal med arbetsförmedlingen i Kolding kommun i Danmark
  En personalhandbok utarbetades 2021, med bland annat en stresspolicy och en policy för kränkande beteende
 • ESG-nyckeltal är inkluderade i 2021 års CSR-rapport, bland annat nyckeltal om löneskillnader mellan män och kvinnor och jämlik könsfördelning för alla medarbetargrupper samt ledningsgruppen.
 • HITSAs uppförandekod utarbetades 2021

6. Hållbarhet på HITSAs egna anläggningar

Det vi kommunicerar utåt ska vi också praktisera internt. Därför arbetar vi löpande med att stärka social och miljömässig hållbarhet på våra egna tre anläggningar i Kolding, Arlöv och Jelgava. Insatserna berör en rad olika aspekter. Vi har anlagt blomsterängar och satt upp cykelställ, genomfört brandövningar och bjudit in en hållbarhetskonsult för att se över våra energikällor.

Mål

 • Hållbarhetskonsultens förslag implementerades som mål för 2023

Aktiviteter

 • Vi gör varje år en granskning av de kemikalier som vi använder, och utreder om det finns bättre alternativ
 • Från 2023 genomför vi årliga brandövningar på alla tre anläggningar
 • All belysning på samtliga tre anläggningar utgörs av LED-belysning senast 2023
 • Vi avstår från att använda bekämpningsmedel på våra tomter

Resultat

 • Administrationen och produktionen i danska Kolding granskades av en hållbarhetskonsult 2022; rapporten delges oss under 2023

Följ vårt hållbarhetsarbete i sociala medier

Vi arbetar kontinuerligt med att nå målen och genomföra förändringarna som beskrivs ovan.

Om du är intresserad av att följa vårt arbete med social och miljömässig hållbarhet är du välkommen att följa oss på LinkedIn och Instagram. Här publicerar vi regelbundet inlägg om vårt hållbarhetsarbete.

Glömt ditt lösenord?

|